برنامه پانل زبان فرانسه در نمایشگاه بین المللی کتاب

برنامه پانل زبان فرانسه در نمایشگاه بین المللی کتاب

این پانل روز چهارشنبه 17 اردیبهشت ماه 1393 خورشیدی  از ساعت 12 ظهر با شرکت اعضای انجمن  ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزارخواهد شد. برنامه تفصیلیبرنامه پانل گروه زبان فرانسه.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X