دهمین مدرسه انجمن زبانشناسی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

دهمین مدرسه زبانشناسی انجمن زبانشناسی ایران با مشارکت انجمن ایرانی زبان و ادبیا فرانسه در مجتمع فرهنگی صائب تبریزی در اصفهان در تاریخ ۸، ۹ و ۱۰ شهریور ۱۴۰۲ برگزار میشود.
موضوعات ایم مدرسه علمی بسیار متنوع است: روانشناسی زبان، تحلیل گفتمان، معناشناسی، روایت شناسی، واژه نویسی، ترجمه و آموزش زبان از حمل محورهای اصلی این مدرسه تابستانی هستند.
این‌ مدرسه به صورت کنفرانس، سمینار، کارگاه، توسط اساتید دانشگاه های مختلف ایران ارایه می گردد. شرکت در این مدرسه با ثبت نام برای دانشجویان ارشد و دکترا رشته های زبانهای خارجی، ادبیات فارسی، زبانشناسی و نقد ادبی آزاد است.

درس گفتار حمید رضا شعیری رییس انجمن نیز در این مدرسه تابستانی در حوزه روایت شناسی ارایه می گردد.