رمان یا متن؟

رمان یا متن؟

انجمن علمی-دانشجویی گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه شهید بهشتی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و معاونت پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی برگزار می کند manouchehr_badeii :

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X