فراخوان همایش بزرگداشت و نکوداشت استاد، دکتر رضا ایراندوست تبریزی