مترجم و فراز و نشیبهای متن : پرویز شهدی

u06A9u0646u0641u0631u0627u0646u0633 u0622u0642u0627u06CC   u0634u0647u062Fu06CC u062Au0631u062Cu0645u0647 u063Au06CCu0631   u0641u0631u0627u0646u0633u0647 u062Au0631u062Cu0645u0647 u0627u0632   u0641u0631u0627u0646u0633u0647_1 u062Au0631u062Cu0645u0647 u0627u0632   u0641u0631u0627u0646u0633u0647_2