نشست گلوسم شناسی یلمزلف : عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نقد ادبی با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار میکند:
“گلوسم شناسی یلمزلف : عناصر بنیادین ساختار سمیوتیک” با حضور محمد امین شاکری

لینک ورود به جلسه: https://edulive.modares.ac.ir/b/lad-8yn-hiv-dme