همایش بین المللی ادبیات تطبیقی

همایش بین المللی ادبیات تطبیقی

نخستین همایش بین المللی دو سالانه با عنوان «ادبیات تطبیقی امروز» که به جایگاه ادبیات تطبیقی در دنیای امروز میپردازد، در روزهای سه شنبه و چهارشنبه 28 و29 بهمن 1393 در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران برگزار خواهد شد. انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه نیز دراین همایش مشارکت فعال دارد.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X