همایش پژوهش های نوین ترجمه

baner hamayesh jadid

 

دعوتنامه
گروه مترجمی زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی
دبیر علمی : دکتر فاطمه عشقی
دبیر اجرایی: دکتر معصومه احمدی


فرهیخته گرامی
از حضور محترم حضرت عالی دعوت می شود در همایش «پژوهش های نوین در ترجمه » که از طرف گروه مترجمی زبان فرانسه و به ریاست خانم دکتر فاطمه عشقی و مدیریت اجرایی خانم دکتر معصومه احمدی در روز دوشنبه 19 آبان 1393 در محل دانشکده ادبیات فارسی و زبان های خارجی دانشگاه علامه طباطبایی ( سالن شهید عضدی) از ساعت 8 تا 16:30 برگزار می گردد شرکت فرمایید.
مسلماً حضور شما گرمی بخش این همایش و سبب افتخار ما خواهد بود.
رئیس همایش گروه مترجمی زبان فرانسه