کارگاه یکروزه مهارت های کاربردی در نگارش پایان نامه و رساله