گردهمایی عمومی انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

همکاران عزیز، دانشجویان گرامی، اعضای محترم

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه،  با هدف  معرفی بیشتر فعالیتهای انجمن،  کارگروههای علمی جدید التاسسیس، شیوه های  عضوگیری و چشم انداز پیش رو، شما را به گردهمایی عمومی و صمیمانه انجمن دعوت می کند

franceH