Author: Mahdieh Mahmoudzadeh

مسابقه قصه گویی به زبان فرانسه در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، روز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد. در این مسابقه ۸ نفر...

مسابقه قصه گویی به زبان فرانسه روز یکشنبه ۱۱آذرماه ۱۳۹۷ با شرکت ۹ نفر از دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران در سالن شماره ۲ دانشکده زبانها و ادبیات خارجی از ساعت ۱۳/۳۰تا ۱۶ برگزار می شود....

X