همایش، ترجمه Tag

دپارتمان زبان فرانسه دانشگاه علامه طباطبایی و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه همایش «پژوهش های نوین ترجمه» را با محورهای زیر برگزار می کنند: جایگاه تئوری های معاصر در ترجمه، سبک شناسی تطبیقی ترجمه فرانسه به فارسی، فرآیند ترجمه شعر، فرهنگ و ترجمه، تجزیه و تحلیل گفتار در ترجمه، و...

X