از نشانه معنا شناسی تا معنا درمانی: بررسی نقش روایت در تولید معنا