اکران و نقد و بررسی فیلم مستند میدان

?سلسله نشست های نقد فیلم

نشست نخست:
?اکران و نقد و بررسی فیلم مستند میدان

منتقدان:
# سید علی موجانی
# حمیدرضا شعیری

دبیر نشست:
# محمد حسین خوانین زاده

? سه شنبه 6 تیر 1402، ساعت 16

?سالن فردوسی

?برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

?ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

?خانه اندیشمندان علوم انسانی?