بازدید دانشجویان گروه فرانسه از موزه ملک

روز 21 فروردین ماه 98، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی دانشگاه تهران به همراه ریاست انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه از موزه ملک بازدید و در سخنرانی خانم هانا شیدیاک، مدیر و موزه دار دپارتمان خاورمیانه موزه “که برانلی”(Quai Branly) پاریس شرکت نمودند. شرکت در سخنرانی به منظور تمرینی برای کلاس درس “ترجمه پیرو” دانشجویان بود تا در موقعیت واقعی سخنرانی و ترجمه پیرو قرار بگیرند.


– 10 avril 2019 : Visite du musée Malek avec les étudiants en master de traduction française ayant pour objectif la pratique d’interprétation de conférence. Participation à la conférence de madame Hana Chidiac, Conservatrice du département du Moyen-Orient du Musée du Quai Branly de Paris.