تفاهم نامه ها

تفاهم نامه های همکاری انجمن با مراکز مختلف:

  • در دیماه ۱۳۹۸، تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت ) به امضا رسید.
  • در مردادماه ۱۴۰۰، تفاهم نامه همکاری میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و نشریه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا به امضا رسید.
  • در مهرماه ۱۴۰۰، تفاهم نامه همکاری میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و نشریه علمی پژوهش زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز به امضا رسید.
X