تفاهم نامه های همکاری انجمن با مراکز مختلف:

  • در دیماه ۱۳۹۸، تفاهم نامه همکاری های علمی و پژوهشی میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت ) به امضا رسید.
  • در مردادماه ۱۴۰۰، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه الزهرا در زمینه همکاری با نشریه زبان پژوهی دانشگاه الزهرا به امضا رسید.
  • در مهرماه ۱۴۰۰، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه تبریز در زمینه همکاری با  نشریه علمی پژوهشی زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تبریز به امضا رسید.
  • در اسفندماه 1400، به منظور گسترش همکاری های علمی، آموزشی و پژوهشی ، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان  انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه علامه طباطبائی در زمینه همکاری با نشریه زبان پژوهی فرانسه دانشگاه علامه طباطبائی منعقد گردید.
  • در اسفندماه ۱۴۰۰، به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه فردوسی مشهد در زمینه همکاری با نشریه پژوهش های زبان و ترجمه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد منعقد گردید.
  • در فروردین ماه 1401، به منظور گسترش همکاری های علمی و پژوهشی، تفاهم نامه همکاریهای علمی و پژوهشی میان انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و دانشگاه اصفهان در زمینه همکاری با نشریه (علمی) مطالعات زبان فرانسه دانشگاه اصفهان منعقد گردید.