سخنرانی خانم مارتین آیزنبایس

خانم آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل در روز 20 فروردین ماه 98 سخنرانی با عنوان “فناوری اطلاعات و آموزش و خودآموزی زبان فرانسه” در دانشگاه فردوسی مشهد ایراد نمودند. خانم آیزنبایس در این سخنرانی و در دیدار با اساتید و دانشجویان گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد تازه ترین دست آوردها در استفاده ازفناوری اطلاعات در آموزش زبان و تجربیات دانشگاه لیل در این زمینه را مطرح کردند و به پرسشهای دانشجویان در این حوزه پاسخ گفتند. سخنرانی خانم آیزنبایس به دعوت آقای دکتر فارسیان مدیر گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد و عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه صورت گرفته بود.

– 9 avril 2019 : conférence de madame Martine Eisenbeis de l’université de Lille : « Numérique, enseignement du français langue étrangère et autoformation : bilan, promesses et questionnements », à l’université Ferdowsi de Mashhad.


عکسهای مربوط به این نشست: