سمینارتخصصی سینما و آموزش زبان

سمینار تخصصی گروه زبان فرانسه دانشگاه تربیت مدرس با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه
سینما و آموزش زبان
با حضور :
خانم دکتر آنییس دوویکتور
استاد دانشگاه سوربن
زمان: 23/9/93 ساعت: 17-15 محل برگزاری:پل نصر، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم انسانی ، سالن شهدای گمنام