مفهوم بدی و اشکال بیان آن در ادبیات/همایش دانشگاه تبریز

appel IMG_20170303_130550