نشست علمی کارکردهای جدید منابع دانشگاهی آموزش زبان پس از تجربه آموزش مجازی در دوران کرونا

نشست علمی با همکاری سازمان سمت 23 آذر 1400 (14 دسامبر 2021)
روز 23 آذر 1400 نشست علمی مجازی یک روزه با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سازمان سمت برگزار شد. سه سخنران، آقای دکتر اکبر عبداللهی از دانشگاه تهران، خانم دکتر آزاده فسنقری از دانشگاه حکیم سبزواری، خانم دکتر یاسمین سجادی از انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه سخنرانی تخصصی خود را در زمینه دستاوردهای نوین آموزش زبان فرانسه ارائه دادند.