دوره پنجم 1404-1401:

آقاي دکتر حمیدرضا شعیری، (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) رييس هيات مديره

خانم دکتر مینا مظهری، (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)  نايب­ رييس

آقاي دکتر حسن زختاره، (عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا) خزانه­ دار

آقاي دکتر روح االله حسینی، (عضو هیات علمی دانشگاه تهران-دانشکده مطالعات جهان) عضو اصلی هیات مدیره

آقاي دکتر محمدرضا فارسیان، (عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد) عضو اصلی هیات مدیره

آقاي دکتر اله شکر اسدالهی،  (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز) عضو علی البدل

خانم دکتر فرناز ساسانی، (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)  عضو علی البدل

خانم دکتر سحر وفائی تاج خاتونی بازرس اصلي
خانم دکتر هدا خیاط ، (عضو هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا) بازرس علي البدل


دوره چهارم 1400-1397:

خانم دکتر ناهید شاهوردیانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رییس هیات مدیره

آقای دکتر دانیال بسنج ( عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) نایب رییس

خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) خزانه دار

آقای دکتر حمیدرضا شعیری (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو اصلی

خانم دکتر رویا لطافتی ( عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو اصلی

آقای دکتر مرتضی بابک  معین (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) عضو علی البدل

آقای دکتر اسفندیار اسفندی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو علی البدل

خانم یاسمین سجادی (دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس) بازرس

خانم دکتر نسرین فخری ( کمیسیون ملی یونسکو) بازرس علی البدل

کارشناس اداری : خانم الهه محمدزاده

آقای محمد امیرمعافی : کارشناس سایت انجمن

کارشناس مجله قلم و کارشناس سایت مجله: آقای علیرضا شاکرانه

 


دوره سوم 1397-1393:

آقای دکتر محمد رحیم احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) رییس

آقای دکتر جواری (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز) نایب رییس

آقای دکتر دانیال بسنج (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) خزانه دار

خانم دکتر ناهید شاهوردیانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

آقای دکتر روح الله حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

خانم دکتر رویا لطافتی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو علی البدل

آقای دکتر عباس فرهاد نژاد ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو علی البدل

آقای دکتر اسفندیار اسفندی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) بازرس

خانم دکتر عاطفه نوارچی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) بازرس علی البدل

کارشناس اداری : خانم الهه محمدزاده


دوره دوم 1392-1388:

خانم دکتر ژاله کهنموئی پور (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رییس

خانم دکتر نسرین دخت خطاط (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) نایب رییس

خانم دکتر مرجان فرجاه (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) خزانه دار

آقای دکتر روح الله حسینی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

خانم دکتر فاطمه تهرانی ( عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

خانم دکترناهید جلیلی ( عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)

کارشناس : خانم مینا معتمدی

 


هیات مدیره دوره اول1387-1383:

خانم دکتر ژاله کهنموئی پور (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رييس هيات مديره

خانم دکتر نسرین دخت خطاط، (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی)  نايب­ رييس

آقای دکتر حسن فروغی، (عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) خزانه ­دار

خانم دکتر ایلمیرا دادور، (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر الله شکر اسداللهی، (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز) عضو اصلی هیات مدیره

آقای دکتر روح الله رحمتیان، (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس)  عضو علی البدل

خانم دکتر شهپرراد، عضو علی البدل

آقای محمد حسین جواری، (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز)  بازرس اصلی

آقای دکتر روح الله حسینی، بازرس علی البدل


موسسین انجمن

خانم دکتر ژاله کهنموئی پور (دانشگاه تهران)؛ خانم دکتر مهوش قویمی (دانشگاه شهید بهشتی)؛  خانم دکتر ایلمیرا دادور (دانشگاه تهران)؛ خانم دکتر نسرین دخت خطاط (دانشگاه شهید بهشتی)؛ خانم دکتر شهناز شاهین (دانشگاه تهران)؛ خانم دکتر ماندانا صدرزاده (دانشگاه تهران)؛ آقای دکتر الله شکر اسداللهی (دانشگاه تبریز)؛ آقای دکتر حسن فروغی (دانشگاه  شهید چمران اهواز)؛ آقای دکتر روح الله رحمتیان (دانشگاه تربیت مدرس)؛ آقای دکتر حمیدرضا شعیری (دانشگاه تربیت مدرس)؛ خانم دکتر کتایون شهپرراد.