وبینار روش تحقیق و پژوهش

لینک ورود به جلسه وبینار روش تحقیق و پژوهش:

http://Connect.modares.ac.ir/hum