کارگاه مبانی نشانه معناشناسی گفتمانی


– 5 mai 2019 : Ateliers de formation du Professeur Hamidreza Shaïri à l’université Ferdowsi de Mashhad : « la sémiotique discursive ».

 عکسهای مربوط به کارگاه: