کارگاه “چگونه زبان آموز موفق تری باشیم”

کارگاه “چگونه زبان آموز موفق تری باشیم”

کارگاه یکروزه “چگونه زبان آموز بهتری باشیم”، امروز ۱۸ آذرماه ۹۷ در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه  این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه برگزار شد.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X