گزارش برگزاری مسابقه قصه گویی به زبان فرانسه در دانشگاه تهران

مسابقه قصه گویی به زبان فرانسه در دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه این دانشگاه و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، روز یکشنبه ۱۱ آذرماه ۱۳۹۷ برگزار شد. در این مسابقه ۸ نفر از دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران( خانمها مهدیه محمودزاده، زهرا دهقان، لیلا هادیان، نگار ندوی، نگین سادات فاتحی، الهه شهابی و آقایان امیرعلی ذوالفقاری ورزنه، حمیدرضا رضائی) در حضور هیات داوران( سرکار خانم دکتر دادور، سرکار خانم دکتر صدرزاده و سرکار خانم دکتر مهرابی) قصه های خود را اجرا کردند. برگزیدگان این مسابقه، خانم الهه شهابی و آقای امیرعلی ذوالفقاری ورزنه به جشنواره قصه گوهای شب یلدا که روز ۲۹ آذرماه در سطح ملی و توسط AILLF برگزار خواهد شد، راه یافتند.