گزارش فصلی 1400

  گزارش فصلی از فعالیت های انجمن در سال 1400 بهار 1400 26 فروردین 1400 (15 آوریل 2021) نشست روز ادبیات فرانکوفونی نشست روز فرانسه به مناسبت ماه فرانکوفونی با سخنرانی 7 تن از اساتید گروههای زبان فرانسه دانشگاههای ایران. سخنرانی خانم دکتر کریمیان از دانشگاه شهید بهشتی، آقای دکتر...

X