گزارش فصلی93

این تفاهم نامه به منظور گسترش همکاریهای علمی-پژوهشی و برگزاری کنفرانسها و همایشهای مشترک میان دو انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی (تلسی) و انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه (الف)روز دوشنبه 22 دیماه 1393 میان سرکار خانم دکتر سیده سوسن مرندی و جناب آقای...

X