گزارش فصلی95

به اطلاع اعضای محترم انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه میرساند  مجمع عمومی  عادی سالیانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات  فرانسه روز چهارشنبه 18 اسفند ماه 1395 در تالار مولوی دانشکده ادبیات و علوم انسانی  دانشگاه شهید بهشتی تهران از ساعت 9 تا 12 صبح...

X