گزارش فصلی97

بهار 1397 20 و 21 اردیبهشت 97 ( 10 و 11 می 2018) سومین جشنواره دانشجوئی تئاتر به زبان فرانسه در خانه موزه عزت الله انتظامی "جشنواره دانشجویی تئاتر به زبان فرانسه" در سال 1395 به همت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه که از انجمن علمی های...

X