گزارش فصلی98

بهار 1398   20 فروردین 1398 (9 آوریل 2019) سخنرانی خانم مارتین آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل (فرانسه) در دانشگاه فردوسی مشهد خانم آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل در روز 20 فروردین ماه 98 سخنرانی با عنوان "فناوری اطلاعات و آموزش و خودآموزی زبان فرانسه" در دانشگاه فردوسی مشهد ایراد نمودند....

X