Actualités

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 5 /12/1400 تشکیل می شود شرکت فرمایند. دستور جلسه:  1- گزارش عملکرد هیئت مدیره 2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره...

X