Actualités

همایش ترجمه و رسانه در تاریخ ۱۴ و ۱۵ اردیبهشت ۹۸ در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار گردید. جناب آقای دکتر حمیدرضا شعیری به عنوان نماینده انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و سخنران در این همایش شرکت فرمودند. ...

X