Visite19

روز 21 فروردین ماه 98، جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد مترجمی دانشگاه تهران به همراه ریاست انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه از موزه ملک بازدید و در سخنرانی خانم هانا شیدیاک، مدیر و موزه دار دپارتمان خاورمیانه موزه "که برانلی"(Quai Branly) پاریس شرکت نمودند....

X