colloque19

سومین همایش بین‌المللی ادبیات تطبیقی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد با عنوان " سفر و مسافر، دگرگونی دانش‌ها، شناخت "خود" و "دیگری" در  روزهای 30 مهر و 1 آبان 1398  برگزار شد. این همایش مشترکا توسط دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه استراسبورگ و...

X