Conférence

  خانم آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل در روز 20 فروردین ماه 98 سخنرانی با عنوان "فناوری اطلاعات و آموزش و خودآموزی زبان فرانسه" در دانشگاه فردوسی مشهد ایراد نمودند. خانم آیزنبایس در این سخنرانی و در دیدار با اساتید و دانشجویان گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد...

X