Conférence19

  خانم آیزنبایس، استاد دانشگاه لیل در روز 20 فروردین ماه 98 سخنرانی با عنوان "فناوری اطلاعات و آموزش و خودآموزی زبان فرانسه" در دانشگاه فردوسی مشهد ایراد نمودند. خانم آیزنبایس در این سخنرانی و در دیدار با اساتید و دانشجویان گروه فرانسه دانشگاه فردوسی مشهد...

نشست ادبی سخنرانی و شعرخوانی به دو زبان فارسی و فرانسه به همت انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه و با همکاری گروه فرانسه دانشگاه الزهرا برپا شد. این مراسم در تاریخ 17 بهمن ماه 1397 در سالن حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا...

X