Formation19

کارگاه تخصصی "آموزش زبان خارجی فرانسه" توسط سرکار خانم دکتر مرضیه مهرابی، استاد دپارتمان زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران ، به کوشش انجمن علمی دانشجویان زبان فرانسه دانشگاه تهران و با همکاری انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه، روزهای 19 و 26 فروردین 98...

X