Formation21

همچنين موضوعات زير در اين كارگاه مورد بررسي قرار مي‌گيرد: - آشنایی با موانع فردی و روانشناختی انجام پژوهش و تکنیک های عبور از آنها بر اساس تیپ شخصیتی - آشنایی با نقش و وظایف دانشجو/استاد راهنما/استاد مشاور و شیوه تنظیم رابطه با استاد راهنما و داوران -...

X