Atelier18

کارگاه معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی روز چهارشنبه ۵ دیماه ۹۷ از ساعت ۱۵ تا ۱۷، در دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، واقع در خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، برگزار می شود....

X