انتخابات هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

بدینوسیله از کلیه اعضاء پیوسته انجمن دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی (بطور فوق العاده) انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه که در روز پنجشنبه مورخ 5 /12/1400 تشکیل می شود شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

 1- گزارش عملکرد هیئت مدیره

2- انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان

 

هیئت مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه

 

دعوتنامه مجمع عمومی اسفند 1400 انتخابات هیات مدیره

فرم نامزدی در انتخابات هیات مدیره انجمن اسفند 1400

فرم شرکت در انتخابات انجمن اسفند 1400

 

جهت عضویت در انجمن و یا تمدید عضویت، خواهشمنداست فرم زیر را تکمیل و به همراه رسید پرداخت حق عضویت به ایمیل انجمن ارسال فرمایید: aillf.info@gmail.com

فرم عضویت در انجمن

 

نامزدهای هیات مدیره

نامزدهای بازرسی