Visite

بازدید از موزه ملک

رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در روز چهارشنبه ۲۱ فروردین ۱۳۹۸ به همراه جمعی از دانشجویان درس ترجمه از موزه ملی ملک بازدید کردند. ایشان همچنین در نشست پژوهشی با عنوان “چگونگی شکل گیری موزه و جایگاه موزه داران در فرانسه” با سخنرانی…

X