اهم فعالیت‌های چهارمین دوره هيأت مديره انجمن زبان و ادبیات فرانسه در پاییز 1397

اهم فعالیت‌های چهارمین دوره هيأت مديره انجمن زبان و ادبیات فرانسه در پاییز 1397

 نشست مجمع عمومي عادي ساليانه انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه جهت انجام انتخابات هیات مدیره جدید، روز یکشنبه هفتم ‌تیر ‌ ماه 1397 با حضور اعضاي پيوسته انجمن و تحت نظارت نماینده ویژه و بازرس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در سالن خیام خانه اندیشمندان  علوم انسانی  برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی انجمن ، با برگزاري انتخابات در طی این مجمع عمومي ساليانه، خانم دکتر  ناهید شاهوردیانی ، آقای دکتر دانیال بسنج ، خانم دکتر رویا لطافتی، آقای دکتر حمیدرضا شعیری و آقای دکتر اسفندیار اسفندی به عنوان اعضای اصلی، آقای دکتر مرتضی بابک معین و خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم به عنوان اعضای علی البدل چهارمین دوره هيأت مديره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه تعيين شدند. خانم یاسمین سجادی به عنوان بازرس اصلی و  خانم دکتر نسرین فخری به‌عنوان بازرس علی البدل برگزيده شدند.

در ادامه، با رای گیری هیات مدیره منتخب، خانم دکتر ناهید شاهوردیانی به‌عنوان رئیس انجمن، آقای دکتر دانیال بسنج به عنوان نایب‌رئیس انجمن و خانم دکتر رویا لطافتی به عنوان خزانه‌دار انجمن، عهده‌دار مسئولیت شدند.

اهم فعالیت‌های هيأت مديره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در سال 1397 :  

 1. 21 و 22 مهرماه 1397:  نشست تخصصی در دانشگاه تبریز،  با سخنرانی آقای پروفسور آلن راباتل،‌ استاد دانشگاه لیون.
 2. 21 مهرماه 1397 : کارگاه آموزشی مقاله‌نویسی آقای دکتر حمیدرضا شعیری.
 3. 23 و 24 مهر ماه 1397 : کنفرانس تخصصی در دانشگاه اصفهان، با سخنرانی  خانم پروفسور کریستین راگه، مترجم و استاد ترجمه شناسی دانشگاه سوربن نوول،‌پاریس 3.
 4. 24 مهر ماه 1397 : کنفرانس تخصصی در دانشگاه شهید چمران اهواز، با سخنرانی  آقای پروفسور آلن راباتل،‌ استاد دانشگاه لیون.
 5. 25 مهر ماه 1397: سلسله نشست های تخصصی با موضوع  “فضا و جغرافیا در ادبیات و هنر” برای دانشجویان دکتری با همکاری موسسه فرهنگ سینا.
 6. 28 مهر ماه 1397: کارگاه یک  روزه در سالن امام خمینی دانشگاه اصفهان،‌توسط آقای پروفسور آلن راباتل،‌ استاد دانشگاه لیون.
 7. 1 آبان ماه 1397 :  کنفرانس تخصصی آقای پروفسور آلن راباتل،‌ استاد دانشگاه لیون، در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید بهشتی با عنوان : ” Polyphonie dialogisme voix et point de vue  ”
 8. 2 آبان ماه  1397 : سمینار تخصصی پروفسور آلن راباتل،‌ استاد دانشگاهکلود برنارد لیون، در سالن غدیر دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
 9. 5 آبان 1397 : سمینار تخصصی خانم پروفسور کریستین راگه، مترجم و استاد ترجمه شناسی دانشگاه سوربن نوول،‌پاریس 3،  در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران باعنوان
  L’influence des traductions, la reception des oeuvres à l’étranger”
 10. 7 آبان 1397: نشست ادبی “خوانش امروزین از ادبیات گذشته”  در دانشگاه فردوسی مشهد، با سخنرانی آقای پائولو تورتونز، متخصص ادبیات قرن 19، استاد دانشگاه سوربن نوول،‌پاریس 3.
 11. 12 آبان 1397  : کنفرانس تخصصی آقای پائولو تورتونز،  متخصص ادبیات قرن 19، استاد دانشگاه سوربن نوول، ‌پاریس 3  با عنوان “La littérature du passé est-elle actuelle? ” در سالن غدیر دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
 12. 12 آبان 1397  : کنفرانس تخصصی آقای پائولو تورتونز،  متخصص ادبیات قرن 19، استاد دانشگاه سوربن نوول، ‌پاریس 3  با عنوان “La littérature du passé est-elle actuelle? ” در سالن غدیر دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران.
 13. 13 آبان 1397 : سخنرانی تخصصی آقای پروفسور دریس ابلالی،‌استاد دانشگاه لورن با عنوان
  « Les défis sociétaux de l’analyse du discours » در دانشگاه اصفهان.
 14. 26 آبان ماه 1397: کارگاه آموزشی مقاله نویسی با همکاری موسسه فرهنگ سینا
 15. 28 آبان 1397 : شرکت گروهی تعدادی از دانشجویان رشته زبان و ادبیات فرانسه، عضو انجمن ، با همراهی رییس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه درنشست تخصصی و سخنرانی آقای پروفسور پی یر بریان، متخصص تاریخ ایران در دوره هخامنشی، در تالار فردوسی دانشگاه تهران.
 16. 30 آبان ماه 1397:  نشست “خوانش و نقد شعر معاصر جوان” با همکاری موسسه فرهنگ سینا
 17. 7 آذر ماه 1397 : رونمایی و نقد کتاب “ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک”  به قلم دکتر مرتضی بابک معین، از اعضای هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در سالن کنفرانس کاخ سعدآباد
 18. 18 آذر ماه  1397: کارگاه یک روزه آقای دکتر اکبر عبداللهی با عنوان “چگونه زبان آموز موفق تری باشیم”  دردانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه
 19. 6 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه حکیم سبزواری، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه. انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 20. 11 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه. انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 21. 11 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه اصفهان، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه. انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 22. 12 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه شیراز، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه . انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 23. 13 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه . انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 24. 13 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه تربیت مدرس، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه . انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 25. 14 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه. انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 26. 14 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه . انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 27. 17 آذرماه 1397 : مسابقه قصه گوئی به زبان فرانسه در دانشکده ادبیات دانشگاه علامه طباطبائی، با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه . انتخاب دو دانشجو توسط هیات داوران.
 28. 28  آذر ماه 1397: نخستین جشنواره ملی قصه گوهای شب یلدا به زبان فرانسه در سالن مصلی نژاد دانشگاه الزهرا، با شرکت 21 دانشجو منتخب از 10 دانشگاه ایران : اصفهان،‌ الزهرا،‌تبریز،‌ تربیت مدرس، تهران، حکیم سبزواری، شیراز،‌شهید چمران اهواز، علامه طباطبائی، ‌علوم پزشکی تهران.   
 29. دریافت نشان شوالیه نخل آکادمیک  توسط نایب رییس انجمن آقای دکتر دانیال بسنج
 30. 19 آذر ماه 1397 : رونمایی کتاب “دارایی های ما” در دانشگاه تربیت مدرس
 31. 5 دی ماه 1397 : کارگاه ” معرفی ابزارها و شیوه های داستان نویسی تعاملی،‌توسط اقای متین ایزدی، در دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران،  با همکاری انجمن علمی دانشجوئی زبان و ادبیات فرانسه این دانشگاه
 32. 8 دی ماه 1397 : کارگاه” شیوه تدریس زبان فرانسه با رسانه تی وی پنج”،‌توسط آقای دکتر بسنج در دانشگاه شهید بهشتی.
 33. 24 و 25 دی ماه 1397: کارگاه دو روزه  مقاله نویسی با عنوان 
  «  Stratégies d’écriture académique » برای دانشجویان دکتری زبان و ادبیات فرانسه با تدریس خانم  دکتردومینیک ترابی در دانشگاه شهید بهشتی
 34. 17 بهمن ماه 1397 : تجلیل از شش نفر از اساتید پیشکسوت زبان فرانسه ( خانم دکتر ژیلبرت فاطمی،‌ خانم دکتر آنماری موثقی،‌ آقای دکتر اکبر اصغری تبریزی، آقای دکترمرتضی کتبی، ‌آقای دکتر حسن فروغی،‌ آقای دکتر غلامرضا ذاتعلیان) ، در تالار حافظ دانشکده ادبیات دانشگاه الزهرا با حضور خانم دکتر مباشری ریاست محترم دانشکده،‌ رییس و هیات مدیره انجمن و جمعی از اساتید و دانشجویان
 35. 17 بهمن ماه 1397 : نشست ادبی،‌ سخنرانی  آقای دکتر مرتضی بابک معین با عنوان ” نزدیکی شعر معاصر فرانسه و فلسفه پدیدار شناسی”، سخنرانی خانم مهشید نونهالی،‌ مترجم ، درخصوص فن ترجمه شعر،‌شعر خوانی شعرمعاصر فارسی و ترجمه به زبان فرانسه توسط خانم دکتر ناهید جلیلی مرند، آقای دکتر عباس فرهاد نژاد.
 36.   13 اسفند ماه 1397: کارگاه “راهبردهای یادگیری و تاثیر آن ها بر یادگیری زبان های خارجی” روز دوشنبه توسطآقای دکتر عبداللهی در دانشگاه تربیت مدرس

   

    


No Comments

Post A Comment

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.

X