اکران و نقد و بررسی فیلم مستند میدان

📔سلسله نشست های نقد فیلم

نشست نخست:
🔹اکران و نقد و بررسی فیلم مستند میدان

منتقدان:
# سید علی موجانی
# حمیدرضا شعیری

دبیر نشست:
# محمد حسین خوانین زاده

🗓 سه شنبه 6 تیر 1402، ساعت 16

🏡سالن فردوسی

🔹برنامه به صورت حضوری برگزار می گردد.

🔹ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

💢خانه اندیشمندان علوم انسانی💢