جایگاه ”تن“ در گفتمان تبلیغاتی

n00121081-b

جایگاه ”تن“ در گفتمان تبلیغاتی” موضوع سمیناری  بود که  حمید رضا شعیری دانشیار دانشگاه تربیت مدرس و عضو انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه روز 15 آذر در تالار ساختمان پیامبر اعظم(ص) دانشگاه آزاد اسلامی  تهران مرکز  ایراد کرد.  هدف از ارایه ای این سمینار نشان دادن جایگاه “تن” و نقش آن در تولید معنا در گفتمان های تبلیغاتی است. بر همین اساس، ابتدا انواع “تن” نشانه- معناشناختی و پدیدارشناختی به عنوان جریان هایی که هویت بر حضور آنها استوار است شناسایی شده و سپس نحوه حضور آنها در نظام گفتمان تبلیغاتی مورد بررسی قرار گرفت. به این ترتیب، تن- فیزیک، تن-مرجع، تن- همانی و فراتن در چند نمونه تبلیغاتی تحلیل می گردند. در ادامه بحث دو “تن” دیگر که بر اساس شرایط و روابط فرهنگی و هویت های پویا شکل می گیرند، تجزیه و تحلیل شد. به این ترتیب، در ادامه بحث، تن- شاهد به عنوان حایل بین دنیای گفتمان و دنیای ما و تن- حادثه به عنوان حضوری که شرایط معنایی را یا بر اصل تصادف و یا بر اصل تخیل تغییر می دهد، مورد بررسی قرار  گرفت. تن-حادثه قدرت ایجاد اسطوره را دارد. این در حالی است که تن- همانی بیشتر بر حفظ شرایط موجود تاکید دارد. چگونه گفتمان تبلیغاتی قادر است با ایجاد شرایط عبور از یک تن به تن دیگر فضای معنایی را بازسازی نماید ؟