دومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا

L’AILLF organise, en ligne, avec la collaboration des départements de français des universités iraniennes, le 2e Festival des Conteurs de la Nuit de Yalda le 27 Azar 1399, le 17 décembre 2020, information à suivre sur www.aillf.com

انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه با همکاری دپارتمانهای فرانسه دانشگاههای ایران، به صورت مجازی، برگزار می کند: دومین جشنواره قصه گوهای شب یلدا (به زبان فرانسه) 27 آذر 1399، 17 دسامبر 2020