رونمائی کتاب های: ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک، گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی و دفتر دوم: زنی دور از خاورمیانه ی نزدیک

جلسه رونمائی کتاب های: ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک اثر آقای دکتر مرتضی بابک معین (عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه)، ادبیات داستانی قدیم عربی،