رونمائی کتاب های: ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک، گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی و دفتر دوم: زنی دور از خاورمیانه ی نزدیک

جلسه رونمائی کتاب های: ابعاد گمشده معنا در نشانه شناسی روایی کلاسیک اثر آقای دکتر مرتضی بابک معین (عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه)، ادبیات داستانی قدیم عربی، گونه شناسی و تحلیل عناصر داستانی اثر آقایان دکتر خلیل پروینی و هومن ناظمیان، و دفتر دوم: زنی دور از خاورمیانه ی نزدیک، اثر خانم دکتر پروین سلاجقه) با همکاری واحد پژوهش و کتابخانه سعدآباد، حلقه نشانه معناشناسی ، انجمن نقد ادبی، انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد، با حضور آقای دکتر حمیدرضا شعیری ( عضو هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه) ، چهارشنبه ۷ آذر ۱۳۹۷