مدرسه ی زمستانه، سلسله کارگاه های آموزشی روش تحقیق کیفی

پژوهشکده مطالعات اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می کند :
مدرسه ی زمستانه، سلسله کارگاه های آموزشی روش تحقیق کیفی 👆