مراسم تقدیر از استاد پیشکسوت دانشگاه تهران، سرکار خانم دکتر ژاله کهنموئی پور

مراسم تقدیر از استاد پیشکسوت دانشگاه تهران، استاد گروه زبان و ادبیات فرانسه سرکار خانم دکتر ژاله کهنموئی پور در روز 18 آذر1398 به ابتکار دانشکده زبانها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران در محل این دانشکده برگزار شد. در این مراسم پس ازسخنرانی ریاست محترم دانشکده زبانها و ادبیات خارجی، سرکار خانم دکتر کهنموئی پور و جمعی از اساتید دانشکده و دانشجویان سابق ایشان ،و هیات علمی های فعلی، صحبت کردند و کلیپی از سوابق کاری ایشان پخش شد. در این مراسم رییس هیات مدیره انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه نیز از سرکار خانم دکتر کهنموئی پور به عنوان استاد پیشکسوت زبان فرانسه و همچنین یکی از بنیانگذاران و موسس انجمن ایرانی زبان و ادبیات فرانسه تقدیر و تشکر نمود و هدیه و لوح تقدیری به رسم یادبود تقدیم