هیات مدیره

دوره چهارم 1401-1397:

خانم دکتر ناهید شاهوردیانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رییس هیات مدیره

آقای دکتر دانیال بسنج ( عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) نایب رییس

خانم دکتر مرضیه اطهاری نیک عزم (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) خزانه دار

آقای دکتر حمیدرضا شعیری (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو اصلی

خانم دکتر رویا لطافتی ( عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو اصلی

آقای دکتر مرتضی بابک  معین (عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی) عضو علی البدل

آقای دکتر اسفندیار اسفندی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو علی البدل

خانم یاسمین سجادی (دانشجوی دکترای دانشگاه تربیت مدرس) بازرس

خانم دکتر نسرین فخری ( کمیسیون ملی یونسکو) بازرس علی البدل

کارشناس اداری : خانم الهه محمدزاده

آقای محمد امیرمعافی : کارشناس سایت انجمن

کارشناس مجله قلم و کارشناس سایت مجله: آقای علیرضا شاکرانه

 

دوره سوم 1397-1393:

آقای دکتر محمد رحیم احمدی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) رییس

آقای دکتر جواری (عضو هیات علمی دانشگاه تبریز) نایب رییس

آقای دکتر دانیال بسنج (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) خزانه دار

خانم دکتر ناهید شاهوردیانی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

آقای دکتر روح الله حسینی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

خانم دکتر رویا لطافتی (عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس) عضو علی البدل

آقای دکتر عباس فرهاد نژاد ( عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو علی البدل

آقای دکتر اسفندیار اسفندی (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) بازرس

خانم دکتر عاطفه نوارچی (عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا) بازرس علی البدل

کارشناس اداری : خانم الهه محمدزاده

دوره دوم 1392-1388:

خانم دکتر ژاله کهنموئی پور (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رییس

خانم دکتر نسرین دخت خطاط (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) نایب رییس

خانم دکتر مرجان فرجاه (عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی) خزانه دار

آقای دکتر روح الله حسینی(عضو هیات علمی دانشگاه تهران) عضو اصلی

خانم دکتر فاطمه تهرانی ( عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی)

خانم دکترناهید جلیلی ( عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا)

کارشناس : خانم مینا معتمدی

 

دوره اول 1387-1383:

خانم دکتر ژاله کهنموئی پور (عضو هیات علمی دانشگاه تهران) رییس

خانم دکتر نسرین دخت خطاط (عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی) نایب رییس

آقای دکتر حسن فروغی (عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) خزانه دار

X