پوستر مسابقه قصه گوهای یلدا – دانشگاه تهران

پوستر مسابقه قصه گوهای یلدا – دانشگاه تهران

مسابقه قصه گویی به زبان فرانسه روز یکشنبه ۱۱آذرماه ۱۳۹۷ با شرکت ۹ نفر از دانشجویان گروه زبان و ادبیات فرانسه دانشگاه تهران در سالن شماره ۲ دانشکده زبانها و ادبیات خارجی از ساعت ۱۳/۳۰تا ۱۶ برگزار می شود.

No Comments

Post A Comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

X