کارگاه آقای یان بوکله‎

عکس هایی مربوط به برگزاری کارگاه آقای یان بوکله‎ در دانشکده زبان ها و ادبیات دانشگاه تهران: